Tämä on Scio Comm Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.5.2020. Päivitetty 06.07.2021

Mitä henkilötietoa käsittelemme

1. SnapCab-sovelluksen toiminta edellyttää päätelaitteesi (älypuhelin tai tabletti) sijaintitietoa ja puhelinnumeroa. Sijaintitietoa kerätään, kun kuljettajan (käyttäjän) tila on aktiivinen ja kuljettaja on valmis vastaanottamaan ja ajamaan kyytejä. Sijaintitietoa voidaan kerätä, kun käyttäjän mobiililaitteella SnapCab-sovellus on käytössä (sovellus on auki ja näkyy näytöllä) tai auki taustalla (sovellus on auki mutta ei näy näytöllä). Lisäksi luotettavan palvelun vuoksi sopimuksessamme edellytämme, että saamme SnapCab palveluun liittyneiden yritysten yhteyshenkilöiden ja kuljettajien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Henkilön tiedot vahvistetaan Telia-tunnistautumispalvelussa.

 2. Sovellusta käyttävästä päätelaitteesta saamme sijaintitietoa sekä aika- ja sijaintitietoa sovelluksella tehdyitä tarjouksista ja toteutetuista matkoista. Nämä tiedot sisältävät mm. matkan lähtö- ja pääteosoitteet sekä kellonajat. Järjestelmä tunnistaa myös päätelaitteen teknisiä tietoja. Tietoja voidaan analysoida ja luokitella palvelun kehittämiseksi ja markkinointitarkoituksiin.

 3. Erikseen todetaan, että Taksiyritys ja sen kuljettajat saavat hyväksytystä tilauksesta matkustaja-asiakkailta heihin liittyvää henkilötietoa kuten matkan lähtö- ja pääteosoitteita, puhelinnumeroja. Taksiyrityksen ja sen kuljettajien korostetulla vastuulla on näiden henkilötietojen laillinen ja asianmukainen käsittely.

 4. Tilaussovelluksessa Matkustaja saa tietoon kuljettajan etunimen sekä taksin käyttämän puhelinnumeron. Taksiyrityksen ja välitysyhtiön väliseen yhteydenpitoon liittyviä puheluita ja viestikeskusteluja voidaan nauhoittaa ja tallentaa palvelun ja laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Asiakaspalveluun tai markkinointiin liittyvässä yhteydenpidossa saamme kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvää tietoa. Asiakas voi antaa taksiyrityksen kuljettajalle palautteena tähtiluokituksen, joka tallennetaan sovellukseen.

 Henkilötietojen käsittely

 5. Palvelun yhteydessä saatujen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on palvelumme käyttöä koskeva sopimus tai käyttäjän antama suostumus. Joissain tapauksissa oikeusperuste voi olla myös lakisääteinen velvollisuutemme tai oikeutettu etumme. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteemme määräytyvät tarkemmin seuraavasti:

Käsiteltävä henkilötietoryhmä

Käsittelyn oikeusperuste

Kuljettajan päätelaitteen sijaintieto

Suostumus ja sopimus

Kuljettajan nimi ja yhteystiedot

Sopimus

Kuljettajan/taksiyrityksen tähtiluokitus

Sopimus

Taksiyrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Sopimus

Matkustajatiedot (sijainti, yhteystiedot, kohde)

Sopimus, suostumus

Henkilötietojen vastaanottajat

6. Scio Comm Oy:n lisäksi henkilötietojesi käsittelyyn voivat rajoitetusti osallistua palvelumme toteuttamiseen osallistuvat yhteistyökumppanimme kuten IT-järjestelmäpalveluita ja analytiikkaa tarjoavat kumppanit, maksujenvälitystä hoitavat kumppanit, markkinointiin liittyvät kumppanit ja tilitoimisto. Näistä kukin roolinsa mukaisessa laajuudessa.

 Tietojen siirto kolmansiin maihin

7. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU/ ETA-alueella. Tietoja voidaan joissain tapauksissa esimerkiksi järjestelmäsyistä siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin on noudatettava tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, kuten että EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä tai muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.

 Henkilötietojen säilyttämisaika

8. Henkilötietojen säilyttämisajassa otamme huomioon tarkoituksen, jota varten niitä on kerätty sekä lakisääteiset velvoitteet ja oikeutetun etumme kuten esimerkiksi kyetä vastaamaan myöhemmin esitettäviin vaateisiin. Taksiyrityksen yhteyshenkilöiden ja kuljettajien tiedot säilytetään lähtökohtaisesti koko sopimusajan ja poistetaan sen jälkeen kohtuullisessa ajassa, ottaen huomioon oikeutettu etumme esimerkiksi kyetä selvittämään vastuukysymyksiä ja vastata kanteisiin. Säilytysaika on kuitenkin enintään kuusi vuotta, jollei esimerkiksi keskeneräinen vastuukysymys tai muu peruste edellytä tietojen säilyttämistä edelleen.

 Tekniset ja organisatoriset suojatoimet

9. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ajanmukaisella ja henkilötietojen käsittelyn, tietojen luonteen ja tietojen käyttötarkoituksen huomioivan tietoturvatason mukaisella tavalla suojatuilla palvelimilla. Käyttäjät tunnistetaan asianmukaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tietojen käsittely on rajoitettu siten, että tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla on tarve niitä tehtäviensä puolesta käsitellä ja joita sitoo luottamuksellisuusvelvoite. Palvelimet sijaitsevat turvallisissa ja valvotuissa konesaleissa.

 Rekisteröidyn oikeudet

10. Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihisi
 • tietojesi oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • käsittelyn vastustamiseen
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos käsittely perustuu suostumukseen (esim. markkinointilupa), sinulla on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetun toimistolle www.tietosuoja.fi tai myös toisessa EU:n jäsenvaltiossa olevalla valvontaviranomaiselle, jos sinulla on siellä vakituinen asuin- tai työpaikka.

Rekisterinpitäjän tiedot

Scio Comm Oy
Y-tunnus 3005653-1

www.snapcab.fi

hallinto@snapcab.fi

+358 20 730 8040

This is the register and Data Protection Statement in accordance with Scio Comm Oy’s Personal Data Act (Sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). Prepared on 27.5.2020. Updated 7/06/2021

What personal information we process

1. SnapCab requires the location information and phone number of your device (smartphone or tablet) to work. We collect drivers’ precise or approximate location data, including to enable rides, to enable ride tracking and safety features, to prevent and detect fraud, and to satisfy legal requirements. SnapCab collects this data when the SnapCab app is running in the foreground (app open and on-screen) or background (app open but not on-screen) of their mobile device. In addition, due to the reliable service in our contract, we require that we obtain the names, telephone numbers and e-mail addresses of the contact persons and drivers of the companies that have joined the SnapCab service. The person’s information is confirmed in the Telia identification service.

 2. From the device using the application, we receive location information as well as time and location information about the offers made and the trips made with the application. This information includes e.g. the departure and end addresses of the journey and the times. The system also recognizes the technical data of the terminal. The data can be analyzed and categorized for service development and marketing purposes.

 3. It is separately stated that the Taxi Company and its drivers receive from the Passenger Customers, upon an approved order, personal information related to them, such as the departure and destination addresses of the trip, telephone numbers. The taxi company and its drivers have a strong responsibility to process this personal data lawfully and properly.

 4. In the booking application, the Passenger is informed of the driver’s first name and the telephone number used by the taxi. Calls and message conversations related to the communication between the taxi company and the brokerage company can be recorded and recorded to ensure and improve service and quality. In customer service or marketing communications, we receive information related to the case at hand. The customer can give the taxi driver a star rating as feedback, which is stored in the app.

Processing of personal data

5. The legal basis for the processing of personal data obtained in connection with the service is the agreement on the use of our service or the consent given by the user. In some cases, the legal basis may also be our statutory obligation or our legitimate interest. Our legal basis for the processing of personal data is further specified as follows:

The group of personal data to be processed Legal basis for the proceedings

Driver terminal location information

Consent and agreement

Driver’s name and contact details

Agreement

Star rating of the driver / taxi company

Agreement

Name and contact details of the taxi company contact person

Agreement

Passenger information (location, contact information, destination)

Agreement and consent

 Recipients of personal data

6. In addition to Scio Comm Oy, our partners involved in the implementation of our service, such as partners providing IT system services and analytics, payment processing partners, marketing-related partners and an accounting firm, may have limited participation in the processing of your personal data. Each of these to the extent appropriate to its role.

 Data transfer to third countries

7. Personal data are generally processed in the EU / EEA. In some cases, data may be transferred outside the EU / EEA, for example for systemic reasons. In this case, the requirements of the Data Protection Regulation must be complied with, such as that the EU Commission has decided that the country has an adequate level of data protection or other necessary security measures, such as model contract clauses approved by the EU Commission or ensuring that the data processing company has a valid company. binding rules on

 Retention period of personal data

8. During the retention of personal data, we take into account the purpose for which they were collected, as well as our legal obligations and our legitimate interests, such as being able to meet future claims. The data of the taxi company’s contact persons and drivers will, in principle, be kept for the duration of the contract and then deleted within a reasonable time, taking into account our legitimate interests, such as being able to clarify liability issues and respond to claims. However, the retention period shall not exceed six years, unless, for example, an incomplete liability issue or other justification requires further retention of the data.

 Technical and organizational safeguards

9. Personal data shall be collected, processed and stored on servers that are up-to-date and protected in a manner that respects the processing of personal data, the nature of the data and the purpose for which the data are used. Users are identified by appropriate usernames and passwords and the processing of data is restricted to those persons who need to process it for their own purposes and who are bound by a trustee.

 Rights of the data subject

10. You have the right under the Data Protection Regulation to:

 • get access to your personal information
 • to correct your information
 • deleting data
 • processing
 • opposition to processing
 • transfer data from one system to another

If the processing is based on consent (e.g. a marketing authorization), you have the right to withdraw your consent at any time.

You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, the Finnish Data Protection Supervisor’s Office www.tietosuoja.fi or also with a supervisory authority in another EU Member State if you have a permanent residence or employment there.

Data subject of the controller

Scio Comm Oy
Y-tunnus 3005653-1

www.snapcab.fi

hallinto@snapcab.fi

+358 20 730 8040