Tämä on Scio Comm Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.5.2020.

Mitä henkilötietoa käsittelemme

1. SnapCab-sovelluksen toiminta edellyttää päätelaitteesi (älypuhelin tai tabletti) sijaintitietoa ja puhelinnumeroa. Sijaintitietoa kerätään, kun kuljettajan (käyttäjän) tila on aktiivinen ja kuljettaja on valmis vastaanottamaan ja ajamaan kyytejä. Sijaintitietoa voidaan kerätä, kun käyttäjän mobiililaitteella SnapCab-sovellus on käytössä (sovellus on auki ja näkyy näytöllä) tai auki taustalla (sovellus on auki mutta ei näy näytöllä). Lisäksi luotettavan palvelun vuoksi sopimuksessamme edellytämme, että saamme SnapCab palveluun liittyneiden yritysten yhteyshenkilöiden ja kuljettajien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Henkilön tiedot vahvistetaan Telia-tunnistautumispalvelussa.

 2. Sovellusta käyttävästä päätelaitteesta saamme sijaintitietoa sekä aika- ja sijaintitietoa sovelluksella tehdyitä tarjouksista ja toteutetuista matkoista. Nämä tiedot sisältävät mm. matkan lähtö- ja pääteosoitteet sekä kellonajat. Järjestelmä tunnistaa myös päätelaitteen teknisiä tietoja. Tietoja voidaan analysoida ja luokitella palvelun kehittämiseksi ja markkinointitarkoituksiin.

 3. Erikseen todetaan, että Taksiyritys ja sen kuljettajat saavat hyväksytystä tilauksesta matkustaja-asiakkailta heihin liittyvää henkilötietoa kuten matkan lähtö- ja pääteosoitteita, puhelinnumeroja. Taksiyrityksen ja sen kuljettajien korostetulla vastuulla on näiden henkilötietojen laillinen ja asianmukainen käsittely.

 4. Tilaussovelluksessa Matkustaja saa tietoon kuljettajan etunimen sekä taksin käyttämän puhelinnumeron. Taksiyrityksen ja välitysyhtiön väliseen yhteydenpitoon liittyviä puheluita ja viestikeskusteluja voidaan nauhoittaa ja tallentaa palvelun ja laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Asiakaspalveluun tai markkinointiin liittyvässä yhteydenpidossa saamme kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvää tietoa. Asiakas voi antaa taksiyrityksen kuljettajalle palautteena tähtiluokituksen, joka tallennetaan sovellukseen.

 Henkilötietojen käsittely

 5. Palvelun yhteydessä saatujen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on palvelumme käyttöä koskeva sopimus tai käyttäjän antama suostumus. Joissain tapauksissa oikeusperuste voi olla myös lakisääteinen velvollisuutemme tai oikeutettu etumme. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteemme määräytyvät tarkemmin seuraavasti:

Käsiteltävä henkilötietoryhmä

Käsittelyn oikeusperuste

Kuljettajan päätelaitteen sijaintieto

Suostumus ja sopimus

Kuljettajan nimi ja yhteystiedot

Sopimus

Kuljettajan/taksiyrityksen tähtiluokitus

Sopimus

Taksiyrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Sopimus

Matkustajatiedot (sijainti, yhteystiedot, kohde)

Sopimus, suostumus

Henkilötietojen vastaanottajat

6. Scio Comm Oy:n lisäksi henkilötietojesi käsittelyyn voivat rajoitetusti osallistua palvelumme toteuttamiseen osallistuvat yhteistyökumppanimme kuten IT-järjestelmäpalveluita ja analytiikkaa tarjoavat kumppanit, maksujenvälitystä hoitavat kumppanit, markkinointiin liittyvät kumppanit ja tilitoimisto. Näistä kukin roolinsa mukaisessa laajuudessa.

 Tietojen siirto kolmansiin maihin

7. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU/ ETA-alueella. Tietoja voidaan joissain tapauksissa esimerkiksi järjestelmäsyistä siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin on noudatettava tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, kuten että EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä tai muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.

 Henkilötietojen säilyttämisaika

8. Henkilötietojen säilyttämisajassa otamme huomioon tarkoituksen, jota varten niitä on kerätty sekä lakisääteiset velvoitteet ja oikeutetun etumme kuten esimerkiksi kyetä vastaamaan myöhemmin esitettäviin vaateisiin. Taksiyrityksen yhteyshenkilöiden ja kuljettajien tiedot säilytetään lähtökohtaisesti koko sopimusajan ja poistetaan sen jälkeen kohtuullisessa ajassa, ottaen huomioon oikeutettu etumme esimerkiksi kyetä selvittämään vastuukysymyksiä ja vastata kanteisiin. Säilytysaika on kuitenkin enintään kuusi vuotta, jollei esimerkiksi keskeneräinen vastuukysymys tai muu peruste edellytä tietojen säilyttämistä edelleen.

 Tekniset ja organisatoriset suojatoimet

9. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ajanmukaisella ja henkilötietojen käsittelyn, tietojen luonteen ja tietojen käyttötarkoituksen huomioivan tietoturvatason mukaisella tavalla suojatuilla palvelimilla. Käyttäjät tunnistetaan asianmukaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tietojen käsittely on rajoitettu siten, että tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla on tarve niitä tehtäviensä puolesta käsitellä ja joita sitoo luottamuksellisuusvelvoite. Palvelimet sijaitsevat turvallisissa ja valvotuissa konesaleissa.

 Rekisteröidyn oikeudet

10. Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus:

  • saada pääsy henkilötietoihisi
  • tietojesi oikaisemiseen
  • tietojen poistamiseen
  • käsittelyn rajoittamiseen
  • käsittelyn vastustamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos käsittely perustuu suostumukseen (esim. markkinointilupa), sinulla on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetun toimistolle www.tietosuoja.fi tai myös toisessa EU:n jäsenvaltiossa olevalla valvontaviranomaiselle, jos sinulla on siellä vakituinen asuin- tai työpaikka.

Rekisterinpitäjän tiedot

Scio Comm Oy
Y-tunnus 3005653-1

www.snapcab.fi

hallinto@snapcab.fi

+358 20 730 8040